fbpx
 

بيتالتعليم الفردي

كتابيا لكل طفل معاق, التي تطورها الوحدة المنشأة في المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الفرد, معلميك, هذه برامج تعليمية خاصة تم إنشاؤها لتلبية الاحتياجات الخاصة للآباء..
BİREYSEL EĞİTİM

التعليم الفردي
Programı (أفضل الممارسات البيئية)

BİREYSEL EĞİTİM

Bireyselleştirilmiş Eğitim
Programı (أفضل الممارسات البيئية)

Bireysel eğitim her bir engelli çocuk için yazılı olarak, bireyin bağlı olduğu eğitim kurumunda oluşturulan birim tarafından geliştirilmiş ve engelli çocukların, معلميك, هذه برامج تعليمية خاصة تم إنشاؤها لتلبية الاحتياجات الخاصة للآباء.. Bireysel eğitim Bireyselleştirme; bir gurubun değil bireyin eğitim ihtiyaçlarını bugünü ya da gelecekte onun bağımsız yaşamını kolaylaştıracak şekilde dikkate almaktır. Bireysel eğitim Eğitim programı; genel anlamı ile bir birey ya da gurubun eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek olan amaçlar, içerik, öğrenme öğretme süreçleri ve değerlendirme olmak üzere 4 önemli öğesi bulunan yazılı materyallerdir. تخطيط ; programı geliştirme ve uygulama sürecidir. BEP’ in daha ayrıntılı bir tanımını yapmak istersek yukarıdaki kavramlar çerçevesinde, Bireysel eğitim BEP özel eğitime ihtiyacı olan bireyin gelişimi veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında ( öz bakım, akademik beceriler, مهارات اجتماعية, iletişim vb.) eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından ( okul, özel eğitim okulu, özel eğitim sınıfı vb.) ve destek hizmetlerden ( kaynak oda sınıf içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır. Bireysel eğitim Bu doküman aile öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır. Yasal Dayanaklar:573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Madde (f) bendinde “özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirerek uygulanması esastır” diyerek BEP yasal olarak zorunlu hale getirmiştir.

BEP NEDİR ?

Bireysel eğitim, bireyin, ailenin, öğretmenin ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan bireyselleştirilmiş eğitim programı; Bireyselleştirilmiş eğitim programları, bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarında gözlem, gelişim ve değerlendirme ölçekleri kullanılarak ve hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak bireyselleştirilmiş eğitim programında ve yöneltme kararında bu değerlendirmeler esas alınır. Giriş bölümünde kısaca değindiğimiz BEP’ i bu bölümde biraz daha açarsak BEP; Özel gereksinimli bireyi; eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere;

 • DİSİPLİN ALANI, Öz bakım Akademik İletişim Motor Hayat Bilgisi Toplumsal Uyum Sosyal Beceriler Müzik Resim
 • EĞİTİM ORTAMI, Kaynaştırma Özel Eğitim Sınıfı Özel Eğitim Okulu Hastane okulları
 • DESTEK HİZMETLER Kaynak Oda Sınıf İçi Destek Dil ve Konuşma Terapisi Fizyoterapi Ulaşım Aile Eğitimi Evde Eğitim En üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır.

Yandaki disiplin alanları, eğitim ortamları ve destek hizmetler bireyin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre değişebilir. Bu doküman Aile,öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır. Genel olarak bireyselleştirilmiş eğitim programı, kişinin ihtiyaçlarına göre yapması gereken eylemleri ve alt basamaklarını nasıl, kiminle, nerede, hangi sürede yapılacağını gösteren bir akış planıdır. Bu tanımdan hareketle BEP, anne, baba, özel eğitim öğretmenleri, okul yöneticileri ve diğer ilgili uzmanların oluşturduğu ekibin denetiminde; Bedensel, Toplumsal, Duysal, Bilişsel, Dil İletişim; gibi alanlarda yapabildiklerini dikkate alarak, yetersizliği olan kişinin yaşına göre toplumsal normların beklediği davranışları göstermesi için gerekli ek eğitsel yaşantıların, ortamların, görev alacak kişilerin, çalışma sürelerinin gösterildiği planlardır. Grup hedefleri doğrultusunda öğrenciye özgü bireysel hedeflerin olması ve bu hedeflere nasıl ulaşacağının belirlenmesidir. Bu süreç; yetersizliği olan çocuklara, etkili öğretim hizmetleri geliştirme ve uygulama sürecidir. Bir öğrenci için eğitim ortamında izlenecek bir veya daha fazla düzenlemenin planlandığı yazılı belgedir. Bu belgede, öğrencinin, söz konusu program, sınıf veya konu sonunda öğreneceği bilgilerdeki, becerilerdeki uyarlamalar / değişiklikler belirtilir. Her engelli çocuk için yazılı olarak geliştirilmiş olan ve engelli çocukların, معلميك, anne-babaların veya koruyucu ailelerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş özel programlarıdır.

BİREYSEL EĞİTİM

أفضل الممارسات البيئية
Ne Değildir?

bireysel-egitim3

Bireysel çalışma kâğıtları değildir. Yalnızca öğretmeni ilgilendiren bir çalışma programı değildir. Sınıfta problem olarak görülen öğrenciden kurtulma aracı değildir. Bireyi özel olarak etiketleyen bir karar dosyası değildir. Öğrencinin yalnız akademik performansıyla ilgilenen bir gelişim ya da kayıt tablosu değildir. Öğretmene ve aileye ek yükler getiren bir ekonomi programı değildir. Öğrenciye yapabildiklerinden daha fazla ödev-çalışmayı zorunlu hale getiren bir ev ödevi-çalışma programı değildir.

NEDEN BEP ?

Sunulan hizmetlerden en üst düzeyde yararlanma ÇAĞDAŞLIK DEMOKRASİ FIRSAT EŞİTLİĞİ BİREYSEL FARKLILIKLAR Bireysel gereksinimlerini dikkate alarak planlama ve uygulama.

BEP ’İ GEREKLİ KILAN NEDENLER

Engel türü ve derecesi ne olursa olsun tüm bireyler öğrenebilir. Çocuklarda, dil, problem çözme, zihinsel süreçler, davranışsal özellikler ve öğrenme özellikleri birbirinden farklılık gösterebilir. Aynı ortamda yaşayan çocuklar bile farklıdır. على سبيل المثال, aynı yaş grubunda olup aynı sınıfta eğitim gören çocukların bedensel gelişimleri ve davranışsal özellikleri farklılıklar gösterebilir. علاوة على ذلك, belirtilen bu özellikler her kişide aynı şekilde gelişmez. Bu gelişme de diğer kişilerden farklılık gösterir. Bireylerin zayıf ve güçlü yönleri kendi içinde farklı ilerler. علاوة على ذلك, çocukların kendi içindeki özellikleri ve davranışları da farklıdır. على سبيل المثال, bir kişi spor etkinliklerinde çok başarılı; ancak sanatsal faaliyetlerde başarısız olabilir. BEP farklılıkları göze alarak bireyi geliştirmeyi hedefler. Programın daha etkili olmasını sağlayabilmek için öğrencilerin aileleri ya da velileriyle erken, sürekli ve anlamlı ilişkiye girilmelidir. Öğrencide meydana gelen değişikliklerin genellenebilirliği ve farklı ortamlarda gerçekleştirilmesi önemlidir. Ayı bu ortamlarda gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir. Öğrenciye evde ya da toplumda kendisinden beklenen davranışlar olarak nitelendirilen günlük yaşamında gerekli olan beceriler öğretilmelidir.

BİREYSEL EĞİTİM

Kimlerin BEP’e
İhtiyacı Vardır?

Akranlarına sağlanan eğitim olanaklarından engeli ya da yetersizliği nedeniyle yeterli düzeyde yararlanamayan bireylerin, %92 Engeli ya da yetersizliği, ayrıca eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen bireylerin, ihtiyaçlarının karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitimine ihtiyacı olduğu düşünülen bireylerin, Bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyacı var demektir.

BEP’İN İŞLEVİ

 1. BEP toplantıları, aile ve okul personeli arasındaki iletişim aracıdır. Öğrencinin ihtiyaçları, nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılabilecek durumların neler olabileceği konusunda her iki tarafa da eşit söz hakkı sağlar.

 2. أفضل الممارسات البيئية, öğrencinin ihtiyacı olan özel eğitim hizmetleri ile ilişkili destek hizmetlerin öğrenciye sunulacağına dair yazılı bir taahhüttür.

 3. أفضل الممارسات البيئية, ailenin, okulun ve ilişkili tüm birimlerin çalışmalarını ve bunların öğrenciye katkılarını izleme-değerlendirme aracıdır.

BİREYSEL EĞİTİM

BEP’in
Yararları

Bireye uygun eğitim hizmetlerinin sunulması, Bireye uygun ve gerçekçi amaçların belirlenmesi, Bu amaçlarının karşılanıp karşılanmadığını ortaya koymak olarak sıralanabilir.

علاوة على ذلك, BEP’ in yararları, ebeveyn, çocuk, öğretmen ve toplum açısından da sıralanabilir. 1. Öğrenci açısından; öğrencinin engelinden kaynaklanan farklı ihtiyaçların neler olduğu belirlenir. Sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle öğrencinin bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderileceği açığa kavuşturulur. BEP sürecinde öğrenmeyi daha anlamlı hale getirecek teknikleri öğrenmiş öğretmenlerin katılımı sağlanır. Bu şekilde çocuğun eğitiminde becerilerin geliştirilmesi ve öğretimde farklı düzenlemelerin yapılması sağlanır. BEP bireyi bağımsız bir yaşama hazırlar. 2. Anne-baba açısından; ebeveynle okul personeli arasında iletişim aracı görevi görür ve çocuğun ihtiyaçları, nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılacak sonuçların neler olabileceği konusunda her iki tarafta da eşit söz hakkı sağlar. Ebeveynlerle okul arasındaki görüş farklılıklarının çözümlenmesi konusunda önemli yarar sağlamaktadır. 3. Öğretmen açısından; öğretmenin çocuğun hedeflenen amaçlar doğrultusunda ilerlemesini belirlemede uygulama ve değerlendirme aracı olarak işlev görmesine olanak sağlar. Sınıf ortamı, sınıf dışından danışmanlarla ve diğer disiplinlerden gelen kişilerle paylaşılarak sınıf öğretmenin alternatifler geliştirmesini sağlar. Öğretmen için bir plan ve kılavuz görevi görür. 4. Toplum açısından; gelişmiş toplumlarda engelli çocuklara normal çocuklara verilen hakların verilmesi sağlanmıştır. علاوة على ذلك, engelli çocukların karşı karşıya bulundukları problemlerin çok yönlü bir yapıya sahip oldukları ve engelli çocukların eğitim ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçların karşılanma düzeyleri arasında uçurum olduğu fark edilmiştir. BEP bireyi topluma uyumlu ve yararlı hale getirmeyi amaçlaması bakımından da yararlıdır.

BİREYSEL EĞİTİM

أفضل الممارسات البيئية
Nasıl Hazırlanır?

BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur:

 • Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi,
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını hazırlayacak ekibin oluşturulması,
 • Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi,
 • BEP’ in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi,
 • Aile onayı,
 • Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi,
 • Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi.
مركز اوزم للتربية الخاصة والتأهيلعنوان
حي Mutlukent
موقع Binsesin 1961. قرص مضغوط.
لا:15 أوميتكوي
جانكايا / أنقرة
قائمة طعامالقائمة السريعة
تابعناÖZEM على وسائل التواصل الاجتماعي
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي,لمعلوماتك.
بيزي أراين

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط حتى نتمكن من منحك أفضل تجربة على موقعنا.. إذا واصلت استخدام هذا الموقع, نفترض أنك تقبل هذا. سياسة ملفات الارتباط

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط حتى نتمكن من منحك أفضل تجربة على موقعنا.. إذا واصلت استخدام هذا الموقع, نفترض أنك تقبل هذا.

ربع